Specus o.s.

Cesta ke stránce: Specus o.s. » Stanovy

Stanovy

čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

 1. Název sdružení je: ”Specus o.s.” (dále jen ”sdružení”).
 2. Sídlem sdružení je Chyňava – adresa: Chyňava 248, 267 07.
 3. Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky – celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou.
 4. Charakter sdružení:
  • sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. v němž se sdružují ochránci
  • životního prostředí a badatelé;
  • k poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany památek
   a kulturních hodnot a k dalším aktivitám ve smyslu občanské společnosti v němž se sdružili zastánci
   ochrany přírody;
  • k ochraně přírody na území a rozvoji občanské společnosti v této oblasti (a mnoho dalších variant).

čl. II
Cíle činnosti
 • Cíle sdružení jsou:
  • ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním sdružení; (to pro možnost účasti v řízeních podle zákona o ochraně přírody a krajiny);
  • ochrana životního prostředí (to pro možnost účasti v řízeních podle zákona o vodách);
  • ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny;
  • ochrana zeleně v obci a péče o území;
  • osvěta poznatků získaných v průběhu bádání a poznávání;
  • poznávání a objevování industriálních stop, přírodních památek dosud neprozkoumaných;
  • enviromentální výchova mládeže a mladistvých.

čl. III
(Náplň a) Formy činnosti
 1. Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.
 2. Hlavní formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí a poznávání přírodních, industriálních a historických památek.
  • Praktická činnost členů ve spolupráci s orgány ochrany životního prostředí;
  • spolupráce s jinými sdruženími, které mají stejné cíle jako naše sdružení;
  • poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství;
  • soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně);
  • organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení;
  • účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány;
  • osvětová činnost;
  • pomoc neziskovým organizacím, které se zabývají prací s dětmi a podobným sdružením.
 3. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

čl. IV
Členství ve sdružení
 1. Členem sdružení může být jen fyzická osoba starší 15 let.
 2. Přihlášku ke členství přijímá rada sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů sdružení.
 3. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
 4. Členství zaniká:
  • doručením písemného oznámení člena o vystoupení radě sdružení;
  • rozhodnutím členské schůze o vyloučení;
  • nezaplacením členských příspěvků po třech sobě následujících letech;
  • úmrtí, zánikem právnické osoby – člena sdružení, zánikem sdružení.
 5. Člen má právo:
  • účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
  • účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;
  • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
  • podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení.
 6. Člen má povinnost:
  • dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli sdružení; (svou činností naplňovat cíle sdružení);
  • zaplatit zápisné;
  • platit členské příspěvky.
  • Výši členských příspěvků stanoví členská schůze.
  • Výši zápisného stanoví rada sdružení.

čl. V
Orgány sdružení
 • Orgány sdružení jsou:
  • členská schůze;
  • rada a předseda sdružení;
  • revizor sdružení.

čl. VI
Členská schůze
 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně.
 2. Členskou schůzi svolává rada sdružení. Členská schůze je schopna rozhodovat, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se dostatečný počet členů, svolá rada sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas více než poloviny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
 3. Členskou schůzi svolá rada sdružení také požádá-li o to (písemně) 1/5 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 4. Členská schůze:
  • schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení;
  • volí radu sdružení a revizora;
  • schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;
  • přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena;
  • určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;
  • stanovuje výši členských příspěvků.

čl. VII
Rada a předseda sdružení, jednání jménem sdružení
 1. Rada sdružení je pětičlenná, její funkční období je jeden rok. Ze svého středu volí předsedu sdružení (ten může být volen i přímo členskou schůzí) (a pokladníka). Činnost rady sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů (to pro radu o sudém počtu přítomných/všech členů).
 2. Rada sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze rady sdružení je volně přístupná členům sdružení. Rada sdružení:
  • na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;
  • připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti.
 3. Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. (V hospodářských věcech jedná jménem sdružení samostatně také pokladník sdružení). Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

čl. VIII
Revizor sdružení
 1. Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím je jeden rok.
 2. Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy, ty předkládá členské schůzi.

čl. IX
Zásady hospodaření
 1. Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení (publikování, osvěta, exkurze). Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
 2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

čl. X
Okolnosti zániku sdružení
 • V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.

© 2010 - 2019 Specus o.s. | Mapa stránek | Kontakt na vedení | Vytisknout

design, kódování: Jiří "Neudy" Neudörfl |
programování, obsah: Jan "Fix" Vejvar |
obsah: David "Soprase" Hladký |
Běží na redakčním systému fRS.
Datum a čas: 25.05.2019 15:41:20
Stránka: http://www.specus.cz/stanovy/